Fraktpolicy

 

SHIPPING FEES

Sweden

Price from (1kg): 65,00 SEK and up

Free shipping for orders from 800,00 SEK*

 

Denmark

Price from (1kg): 99 SEK (about 9€) and up 

Free shipping for orders from 2000 SEK (about 185€)*

 

Finland

Price from (1kg): 110 SEK (about 10€) and up          

Free shipping for orders from 2000 SEK (about 185€)*

 

Germany        

Price from (1kg): 95 SEK  (about 8,8€) and up          

Free shipping for orders from 2000 SEK (about 185€)*

 

EU ZONE 1> Austria, Belgium, Czech Republic, Luxembourg, Poland, Slovakia, The Netherlands,Estonia, Latvia, Lithuania

Price from (1kg): 115 SEK (about 10,5€) and up       

Free shipping for orders from 2000 SEK (about 185€)*

 

EU ZONE 2> Bulgaria, France , Hungary, Ireland, Italy, Croatia, Portugal, Romania, Slovenia and Spain

Price from (1kg): 159 SEK (about 14,5€) and up       

Free shipping for orders from 2500 SEK (about 230€)*

 

United Kingdom, Switzerland, Norway*

Price from (1kg): 159 SEK (about 14,5€) and up       

For this category we do not offer free shipping.

*Shipping to Norway is temporarily suspended.

 

United States, Canada, New Zealand, Mexico, Australia

Price from (1kg): 159 SEK (about 14,5€) and up       

For this category we do not offer free shipping.

 

Asia

Price from (1kg): 165 SEK (about 15€) and up          

For this category we do not offer free shipping.

 

For countries not specified above, please contact us at z@zakkasine.com

 

*Free shipping does not apply to furniture, storage boxes, heavy or oversized items. For final and exact shipping fee on your purchase, the true shipping rates are shown upon check out: these are dynamic based on volume and region.

 

Please note that ZAKKAsine is not responsible for any customs or customs applicable in the country of delivery.

 

Delivery

PLEASE NOTE: On this website accept international orders, if you have any enquiries about the shipment to your country, please email to: z@zakkasine.com

Vi skickar din beställning inom 2-7 arbetsdagar från det att du fått en orderbekräftelse. OBS! Beställningar lagda på helger skickas tidigast på måndagen efter.

Vi skickar sändningar med Postnord eller Express frakt. 

 

Avbeställningar
Om du vill avbryta beställningen kommer beställningen att annulleras med en administrationsavgift.

Beställningar som redan har skickats kan inte annulleras.

  

Fraktinformation

Personuppgifterna och leveransadressen måste fyllas i i rätt textrutor med latinska alfabet.

Felaktiga personuppgifter kan leda till förseningar, leveranshinder och extra kostnader, så se till att du har inkluderat fullständig adress och kontaktuppgifter när du gör din beställning.

Observera att det är ditt ansvar att granska personuppgifter och leveransadress. Du kommer att kontaktas av oss (via e-postadress z@zakkasine.com) om vi har hinder för att skicka din beställning, om din beställning inte har skickats på över 7 dagar, kontrollera din e-post (inklusive skräppost.)

För ej uppfyllda beställningar/beställningar som ej skickas på grund av felaktiga personuppgifter debiterar vi paketeringsavgift och expeditionsavgift 150SEK. Returnerade ordrar skickas inte på nytt, vänligen gör en ny beställning i detta fall.

 

Frakt kostnad 
Priserna som anges på produkterna är exklusive frakt. Fraktkostnader tillkommer och måste betalas av kunden. Du kommer att få information om fraktkostnaden när du gör din beställning i kassan.

Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar orsakade av ombud.

Om förseningar i leveransen skulle uppstå (utan att vi har meddelat dig om längre leveranstid) ska du kontakta oss på e-postadress: z@zakkasine.com.

 

Spårningsinformation
För PostNord-paket, vänligen kontakta PostNord med ditt spårningsnummer som anges i fraktbekräftelsen eller besök https://www.postnord.se för spårning med hjälp av spårningsnumret. Postnord posttjänst lämnar våra paket till sina partners i destinationslandet. Du kan använda spårningsnumret som referens och hänvisa till postkontoret i ditt land.

För DHL-paket, kontakta DHL med ditt spårningsnummer som anges i leveransbekräftelsen. eller besök https://www.dhl.com för spårning med hjälp av spårningsnumret. 


Ändring av leveransadress
Du kan ändra din leveransadress om ditt paket ännu inte har skickats till våra logistikpartners. När paketet har skickats är ändringar på vår sida inte längre möjliga. Om paketet inte kunde levereras måste vi vänta tills paketet returneras till oss och vi skickar det sedan till din önskade adress. Vänligen förstå att de extra fraktavgifterna måste betalas av mottagaren och att vi inte kan acceptera att beställningen annulleras på grund av ändringar eller felaktig leveransadress efter att beställningen har bekräftats och skickats. Kunderna ansvarar för att tillhandahålla rätt fraktinformation.

 

Hämtning i butiken

Visa order numret ( #202XXXXXX) Kom ihåg att ta med giltig legitimation när du hämtar ditt paket. Bud visar bådas legitimation.


Om du inte hämtar ut ditt paket hos oss kommer det att gå i retur automatiskt efter 14 dagar efter att vi skickat redo för upphämtning email. Beställningen kommer att annulleras med en administrationsavgift.

Om du inte har möjlighet att hämta ditt paket inom tidsramen kan det vara möjligt för vår kundtjänst att förlänga vistelsens längd. Vi rekommenderar att du kontaktar oss per mail: z@zakkasine.com.


Ej uthämtade paket och misslyckad leverans

Ej uthämtade paket som returneras till oss skickas tillbaka på din risk och vi ansvarar inte heller för produkten efter att den har returnerats till oss.
Så det är viktigt att du hämtar ut eller tar emot leverans av ditt paket även om du har ändrat dig. För ej uthämtade paket tar vi ut en avgift som motsvarar kostnaden för frakt, returfrakt och hantering. För närvarande är avgifterna för Sverige 200 SEK, Europa 50 EURO och 60 EURO i övriga världen.

Eventuella ursprungliga fraktkostnaden vid fri frakt kommer också att debiteras kunden.

Vid internationell frakt
Internationella beställningar med standardleverans till utlandet kan ha längre leveranstid. Det kan hända att paketet levereras i eller vid din brevlåda, tänk på att vi tar inget ansvar för förlorade beställningar i detta fall om paketet leverats i eller vid din brevlåda.

Om du inte har möjlighet att hämta ditt paket inom tidsramen när den har kommit till mottarlandet, rekommenderar vi att du kontaktar er lokala postkontoret.

 

Transportskador
Skulle du upptäcka eventuella skador som sker under transporten hem/ombud till dig, anmäl det omgående till z@zakkasine.com. För att detta ska träda i kraft måste du vid mottagandet av dina varor noggrant kontrollera paketet för synliga skador. Om du mot förmodan skulle upptäcka att försändelsen är transportskadad (synliga skador), skall du genast på plats anmäla detta till speditören genom att anteckna detta på fraktsedeln samt kontakta oss på z@zakkasine.com.


Som köpare ansvarar du för att undersöka produkten och förpackningen för eventuella synliga skador inom 24 timmar från mottagandet. Om det finns synliga skador på produkten eller förpackningen ska du rapportera detta direkt till transportören eller, om du upptäcker skadan efter leverans till vår kundtjänst på z@zakkasine.com. Kasta inte den skadade förpackningen. Dokumentera den med foton och behåll den tills reklamationen har godkänts.

Vid transportskador skall alltid emballaget sparas för eventuell reklamation till speditören eller utbyte av vara. En produkt där det är fastställt att skadan kan hänföras till transporten ersätts med återbetalning.

ZAKKAsine strävar efter att erbjuda exakta leveranstider men kan inte ta ansvar för leveransförseningar, försvunna, stulna eller skadade paket orsakade av väderförhållanden, lokala leveransfel eller förseningar vid passage av internationella gränser.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

PLEASE NOTE: On this website accept international orders, if you have any enquiries about the shipment to your country, please email to: z@zakkasine.com

We will send your order within 2-7 business days from receipt of an order confirmation. NOTE! Orders made on weekends will be sent on the next workday.

We ship with Postnord or Express courier.

 

Cancellations
If you request to cancel the order, it will be canceled with an administration fee. 

 

Shipping information 

The personal details and delivery address must be filled in the correct text boxes using roman alphabets.

Incorrect personal details may lead to delays, hinders in delivery and extra costs, so please ensure that you have included full address and contact details before placing your order.

Please note that it is your responsibility to provide correct shipping address. You will be contacted by us (via email address z@zakkasine.com) if we have hinderance to dispatch your order, if your order has not been dispatched for over 7 days, please check your email (including Junk mailbox.)

For unfulfilled orders / orders not delivered due to incorrect personal detail, we will charge the packaging fee and handling fee 150SEK. Returned orders will not be resent, please place a new order in this case.

 

Shipping cost
The prices given on the products are excluding freight. Freight costs are additional and have to be paid by the customer. You will be informed of the freight cost when you make your order at checkout.

You can choose to pick up your purchase in our store in Malmö. Shop opening hours and address can be found on CONTACT page. As soon as your goods are ready for collection, we will contact you via email or SMS.

We do not take financial responsibility for any delays caused by shipping agents.

Should delays in delivery occur (without notification in advance about a longer delivery time), please contact us at e-mail: z@zakkasine.com.

 

Tracking information
For PostNord parcels, please contact PostNord with your tracking number provided in the shipping confirmation or visit https://www.postnord.se for tracking using the tracking number. Postnord mail service hands our parcels to their partners in the country of destination. You can use the tracking number as reference and refer to the Post office in your country.

For DHL parcels, please contact DHL with your tracking number provided in the shipping confirmation. or visit  https://www.dhl.com for tracking using the tracking number.  

 

Changes of shipping address
You can change your shipping address if your parcel has not yet been dispatched to our logistics partners. When the parcel has been dispatched, changes on our end are no longer possible. If the parcel could not be delivered, we will need to wait until the parcel is returned to us, and we will then ship it to your required address. Please understand the extra shipping charges need to be paid by the recipient, and that we cannot accept the order to be cancelled due to changes or wrong shipping address after the order has been confirmed and dispatched. The customers are responsible for providing the right shipping information.

 

Pick up at the store

Show the order number (# 202XXXXXX) Remember to bring valid identification (ID card) when you pick up your package. Representative show both identities.

If you do not pick up your package from us, it will be returned automatically after 14 days after we have sent ready for collection email. The return will be canceled with an administration fee. 

If you are not able to pick up your package within the time frame, it may be possible for our customer service to extend the length of your stay.

We recommend that you contact us by email: z@zakkasine.com.

 

Uncollected package and failed delivery

Uncollected packages returned to us will be deducted at your risk and we will not be responsible for the product after it has been returned to us. Therefore, it is important to receive or accept the delivery of your parcel, even if you regret the order. For uncollected packages, we will charge the shipping fee, return shipping fee, and handling fee. Currently, the price in Sweden is 200 SEK, 50 euros in Europe and 60 euros in other regions.

Any original shipping fee for Free Shipping will also be charged to the customer in this case.

Incorrect personal details may lead to delays and hinders in delivery and extra costs, so please ensure that you have included full address and contact details before placing your order. The personal details and delivery address must be filled in the correct boxes using roman alphabets. Please note that we will not check your personal details and shipping address for you.

 

For international shipping
International orders with standard delivery abroad may have a longer delivery time. It may happen that the package is delivered in or at your mailbox, keep in mind that we do not take responsibility for lost orders in this case if the package was delivered in or at your mailbox.

If you do not have the opportunity to pick up your package within the time frame when it has arrived in the recipient country, we recommend that you contact your local post office.

 

Transport damage
Should you discover any damage that occurs during the transport home / agent to you, report it immediately to z@zakkasine.com. For this to take effect, you must carefully check the package for visible damage when receiving your goods. If you suspect that the shipment is damaged during transport (visible damage), you must immediately report this to the freight forwarder by writing this on the consignment note and contact us at z@zakkasine.com.


Buyer is responsible for inspecting the product and packaging for visible damage within 24 hours of receipt. Any visible damage to the product or packaging should be reported directly to the carrier. If you find any damage, please contact customer service (z@zakkasine.com). Do not throw away the damaged package. Document it with a photo and keep it until your complaint is approved.


In the event of transport damage, the packaging must always be saved for any complaint to the forwarder or exchange of goods. A product where it is determined that the damage can be attributed to the transport is replaced free of charge by a new item or a refund.

ZAKKAsine aims to offer accurate shipping times but cannot take responsibility for shipping delays, lost, stolen or damaged packages caused by weather conditions, local delivery errors or delays while crossing international borders.