Fraktpolicy

Delivery

PLEASE NOTE: On this website accept international orders, if you have any enquiries about the shipment to your country, please email to: z@zakkasine.com

Vi skickar din beställning inom 2-5 arbetsdagar från det att du fått en orderbekräftelse. OBS! Beställningar lagda på helger skickas tidigast på måndagen efter.

Vi skickar sändningar med Postnord eller Express frakt.

 

Frakt kostnad
Vi erbjuder fri frakt vid beställning över 599 kr. Vid beställning under 599 kr tar vi en fraktavgift på 59 kr. (Förutom special erbjudande perioder, fri frakt gäller ej möbler)

Du kan välja att hämta varorna i vår butik i Malmö. Så fort dina varor finns klara för hämtning kontaktar vi dig via e-post eller SMS.

Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar orsakade av ombud.

Om förseningar i leveransen skulle uppstå (utan att vi har meddelat dig om längre leveranstid) ska du kontakta oss på e-postadress: z@zakkasine.com.

 

Hämtning i butiken

Visa order numret ( #202XXXXXX) Kom ihåg att ta med giltig legitimation när du hämtar ditt paket. Bud visar bådas legitimation.


Om du inte hämtar ut ditt paket hos oss kommer det att gå i retur automatiskt efter 14 dagar efter att vi skickat redo för upphämtning email. Returen vid detta fallet är gratis.

Om du inte har möjlighet att hämta ditt paket inom tidsramen kan det vara möjligt för vår kundtjänst att förlänga vistelsens längd. Vi rekommenderar att du kontaktar oss per mail: z@zakkasine.com.


Ej upphämtat paket hos ombud
Om du inte hämtar ut ditt paket från postombudet skickas paketet tillbaka till oss.

När vi får tillbaka paketet kommer vi att göra en återbetalning för dina köpta varor exklusive ursprungliga fraktkostnaden.

För dessa sändningar äger ZAKKAsine rätten att debitera kunden 69 kr för retur frakt sand administrativa kostnader.

Eventuella ursprungliga fraktkostnaden vid fri frakt kommer också att debiteras kunden.

Vid internationell frakt
Mottagarlandet är i sin fulla rätt att returnera om man av någon anledning inte anser sig kunna leverera. Orsaken till returen ska stå angiven på försändelsen när den kommer tillbaka.

Vi kan vi inte påverka hur andra länder väljer att returnera varor.
Detta görs vanligtvis med det billigaste transportsättet och det kan därför ta ganska lång tid upp till tre månader.

När vi får tillbaka paketet kommer vi att göra en återbetalning för dina köpta varor exklusive fraktkostnaden.

Om du inte har möjlighet att hämta ditt paket inom tidsramen när den har kommit till mottarlandet, rekommenderar vi att du kontaktar er lokala postkontoret.

 

Transportskador
Skulle du upptäcka eventuella skador som sker under transporten hem/ombud till dig, anmäl det omgående till z@zakkasine.com. För att detta ska träda i kraft måste du vid mottagandet av dina varor noggrant kontrollera paketet för synliga skador. Om du mot förmodan skulle upptäcka att försändelsen är transportskadad (synliga skador), skall du genast på plats anmäla detta till speditören genom att anteckna detta på fraktsedeln samt kontakta oss på z@zakkasine.com.
Detta gäller även för eventuella dolda skador, gör en skadeanmälan senast 7 dagar från det att du tagit emot din vara till z@zakkasine.com. Den reklamerade produkten och dess emballage får varken användas eller slängas under ärendets utredning.
Vid transportskador skall alltid emballaget sparas för eventuell reklamation till speditören eller utbyte av vara. En produkt där det är fastställt att skadan kan hänföras till transporten ersätts kostnadsfritt av en ny vara eller en återbetalning.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

PLEASE NOTE: On this website accept international orders, if you have any enquiries about the shipment to your country, please email to: z@zakkasine.com

We will send your order within 2-5 business days from receipt of an order confirmation. NOTE! Orders made on weekends will be sent on the next workday.

We ship with Postnord or Express courier.

Shipping cost
We offer free shipping with orders over 599 kr. Shipping fees of orders under 599 kr is 59 kr. (In addition to special offer periods, free shipping does not apply to furniture)

You can choose to pick up your purchase in our store in Malmö. Shop opening hours and address can be found on CONTACT page. As soon as your goods are ready for collection, we will contact you via email or SMS.

We do not take financial responsibility for any delays caused by shipping agents.

Should delays in delivery occur (without notification in advance about a longer delivery time), please contact us at e-mail: z@zakkasine.com.

 

Pick up at the store

Show the order number (# 202XXXXXX) Remember to bring valid identification (ID card) when you pick up your package. Representative show both identities.

If you do not pick up your package from us, it will be returned automatically after 14 days after we have sent ready for collection email. The return in this case is free.

If you are not able to pick up your package within the time frame, it may be possible for our customer service to extend the length of your stay.

We recommend that you contact us by email: z@zakkasine.com.

 

Uncollected package from postal agent

If you do not pick up your package from the postal agent in Sweden, the package will be sent back to us. When we receive the package back, we will make a refund for your purchased goods excluding the original shipping fee.

For these shipments, ZAKKAsine has the right to charge the customer SEK 69 for return shipping and administrative fee.

Any original shipping fee for Free Shipping will also be charged to the customer in this case.

For international shipping

The recipient country is in its full right to return if for any reason it does not consider itself able to deliver. The reason for the return must be stated on the consignment when it returns. We can not influence how other countries choose to return goods.

This is usually done with the cheapest mode of transport and it can therefore take quite a long time up to three months.

When we receive the package back, we will make a refund for your purchased goods excluding the shipping cost.

If you do not have the opportunity to pick up your package within the time frame when it has arrived in the recipient country, we recommend that you contact your local post office.

Transport damage
Should you discover any damage that occurs during the transport home / agent to you, report it immediately to z@zakkasine.com. For this to take effect, you must carefully check the package for visible damage when receiving your goods. If you suspect that the shipment is damaged during transport (visible damage), you must immediately report this to the freight forwarder by writing this on the consignment note and contact us at z@zakkasine.com.
This also applies to any hidden damages, make a claim notification no later than 7 days from the time you received your item to z@zakkasine.com. The complained product and its packaging may not be used or thrown away during the investigation of the case.
In the event of transport damage, the packaging must always be saved for any complaint to the forwarder or exchange of goods. A product where it is determined that the damage can be attributed to the transport is replaced free of charge by a new item or a refund.