Återbetalningspolicy

RETURN POLICY

Ångerrätt

Vid köp av varor på webbplatsen har du som kund en lagstiftad 14 dagars ångerrätt som gäller från det att du har tagit emot en vara som du har beställt.


Vid nyttjande av din ångerrätt:

Du måste meddela att du ångrar dig. Meddelandet ska skickas till oss z@zakkasine.com. I ditt meddelande ska ditt namn, din adress, e-postadress, ordernumret samt vilka varor som returneringen gäller framgå klart och tydligt.
Du bör omedelbart och senast inom lagstiftad 14 dagar efter ångermeddelandet returnera produkterna till oss.


Du står för returfrakt, leverans och skick på produkterna vid retur, produkterna bör därför skickas välpaketerade och i ursprunglig förpackning.
Varan ska ligga i sin originalförpackning och vara oanvänd och i nyskick.
Vi står för returfrakt och frakt av ny vara om du har fått fel vara


Ångerrätten gäller inte vid:

Produkter som på grund av hälso- eller hygienskäl har förseglats (plomberats) och där förseglingen (plomberingen) har brutits av dig.
Produkter som har karaktär av förseglad ljud- eller bildupptagning och där förseglingen har brutits av dig.

Specialtillverkad produkt, som har skräddarsytts särskilt åt dig eller har en tydlig personlig prägel efter dina önskemål.

Tjänster som har fullgjorts och där du uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt.

 

Reklamation:

Vi besiktigar alla produkter innan de skickas till dig. Skulle produkten ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer, åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet.
Du måste alltid kontakta oss (z@zakkasine.com)för ett godkännande innan du returnerar en defekt produkt. Klagomålet ska komma till vår kännedom omedelbart efter att defekten har upptäckts senast 7 dagar från mottagandet.

För mer information om de lagstadgade ångerrätten, se https://www.konsumentverket.se/for-foretag/konsumentratt-for-foretagare/om-kunden-angrar-sitt-kop/.


Return Policy

When purchasing goods on the website, you as a customer have a 14-day right of withdrawal, which is valid from the date you have ordered.
When using your right of withdrawal:

You must report that you want to cancel. The message should be sent to us z@zakkasine.com. In your message, you must provide your name, address, e-mail address, order number and goods to be returned.


You should return the products to us immediately and within the 14 days.
You are responsible for return shipping, return packaging, and that the products arrive in good condition upon return. The product(s) must be in its original packaging, unused and in new condition.
We will only provide return shipping or cover a product exchange if there has been an order error on our part.


The right of withdrawal does not apply to:

Products where the seals or sealings have been broken or removed due to health and hygiene reasons.
Products that have the character of sealed audio or video capture and where the seal has been broken by you.
Custom made products that has been tailored specifically for you or has a clear personal touch to your wishes.
Services that have been completed where you have explicitly given consent to the service commencing without a right of withdrawal.

Defect:

We inspect all products before they are sent to you. Should the product still be damaged or incorrectly shipped when it arrives, we undertake in accordance with current consumer protection legislation to rectify the defect free of charge.
You must always contact us (z@zakkasine.com) for an approval before returning a defective product. The complaint must come to our attention immediately after the defect has been discovered no later than 7 days from receipt.


For more about the statutory rights of withdrawal, see https://www.konsumentverket.se/for-foretag/konsumentratt-for-foretagare/om-kunden-angrar-sitt-kop/.